Praktyka potwierdza, ze istotnie w

Praktyka potwierdza, że istotnie w konstrukcjach spawanych poddanych obciążeniom zewnętrznym po pewnym czasie naprę- żenia skurczowe zanikają. Gdyby jednak naprężenia własne dodane do naprężeń po- wstałych wskutek obciążenia przekroczyły granicę wytrzymałości metalu, nastąpiłoby pęknięcie metalu w miejscu A. Może to jed- nak tylko nastąpić w przypadku spawania metali kruchych, które nie odkształcają się plastycznie. Jeżeli … [Read more…]