Wytwornice Wytwornice dziela sie na

Wytwornice Wytwornice dzielą się na ruchome (do 10 kg jednorazowego ła- dunku karbidu) i stałe. Wytwornice ruchome, na nóżkach lub na wózku, umieszczone są przy stanowiskach spawalniczych. W urządzeniach stałych zajmujących osobne pomieszczenia, acetylen jest wytwarzany w jednej lub w kilku wytwornicach o odpowiedniej wydajności i rozprowadzany rurociągami do sta- nowisk spawalniczych. Stosowane są ruchome i stałe wytwornice niskiego ciśnienia (do 500 mm słupa wody) i wysokiego ciśnienia (0,1-1,5 atn). Wytwornice niskiego ciśnienia, zasilające centralnie sieć ruro- ciągów, uzupełniane są zazwyczaj sprężarką, która tłoczy acety- len do rurociągów pod ciśnieniem 0,1-0,5 atn. Klasyfikację wy- twornic podaje norma PN-62M-69200. Wytwornice niskiego ciśnienia są wypierane przez wytwor- nice wysokiego ciśnienia, które są lżejsze, ekonomiczniejsze, wy- magają mniej miejsca, a wysokie ciśnienie rozszerza zakres ich stosowania do szeregu procesów jak: żłobienie wlewków stalo- wych w hutnictwie, hartowanie powierzchniowe, cięcie grubych bloków, stalowych, zgrzewanie, praca dużymi palnikami do pod- grzewania i inne, możliwe do wykonania tylko przy użyciu ace- tylenu o wysokim ciśnieniu. Wytwornice niskiego i wysokiego ciśnienia budowane są jako przenośne, względnie przewoźne (na kołach), o wydajności maksy- malnej do 3500 litrów acetylenu na godz lub jako instalacje stałe o wydajności 5 do 40 m3 gazu na godzinę. Jeżeli zakład potrzebuje dużych ilości acetylenu, instaluje się wytwornice stałe o wielkiej wydajności, które mogą przerobić 200 kg karbidu na godzinę i więcej. Jednorazowy ładunek .używa- nych w warsztacie wytwornic ruchomych nie powinien według przepisów przekraczać 10 kg, co ogranicza ich wydajność do 3500 litrów na godzinę. Wytwornice powinny znajdować się z darła ad nieosłoniętego ognia. Warsztat, w którym wstawione są wytwornice ruchome, powinien mieć dobrą wentylację. [hasła pokrewne: , , ]