Wytwornice wszelkich typów dzialaja samoczynnie,

Wytwornice wszelkich typów działają samoczynnie, to znaczy wytwarzają acetylen w miarę odbioru gazu, a gdy odbiór zostaje przerwany, wytwarzanie acetylenu ustaje automatycznie. Jednak z karbidu zwilżonego w momencie przerwania odbioru acetylenu wytwarza się jeszcze acetylen; ta ilość gazu zwana „nad- produkcją” powinna zmieścić się jeszcze w zbiorniku acetylenu. Gaz gromadzi się w przeznaczonej do tego celu komorze we- wnątrz wytwornicy lub w osobnym zbiorniku gazu pod ruchomym dzwonem. Konstrukcja wytwornicy jest dostosowana do określo- nej szybkości gazowania karbidu; dlatego zmiańa ziarnistości kar- bidu przepisanej dla danego typu wytwornicy jest wzbroniona ze względu na bezpieczeństwo urządzenia. Aczkolwiek do całkowitego rozkładu 1 kg karbidu potrzeba 0,6 kg wody, to jednak z powodu wielkiej ilości ciepła, jaka się przy tym wytwarza, większa część tej wody wyparowałaby przed końcem reakcji. Ponadto w temperaturze powyżej 300°C nastę- puje polimeryzacja acetylenu, tj. przetwarzanie się acetylenu w wyższe węglowodory np. benzol (C6R6), co jest połączone ze zmniejszeniem się wydajności karbidu i zanieczyszczeniem gazu. Dlatego przyjmuje się, że temperatura wody i gazu nie powinna przekraczać 100oe, co się osiąga stosując nadmiar wody, której, tylko drobna część zużywa się na reakcję, a reszta służy do chło- dzenia. Zależnie od sposobu, w jaki doprowadza się do reakcji karbid z wodą, rozróżnia się wytwornice wsypowe, dopływowe i wypo- rowe. W wytwornicach wsypowych niskiego ciśnienia kar- bid wsypywany jest do wody automatycznie w miarę ubywania gazu w zbiorniku. Są to przeważnie stałe wytwornice o dużych rozmiarach z osobnym zbiornikiem na gaz. Wytworzony muł wa- pienny wpada przez sito na dno, skąd spuszczany jest do dołu – osadnika. Wapno to może być używane do celów budowlanych. Odmianą wytwornic wsypowych są tzw. wytwornice o suchym wapnie. W tych aparatach strumień drobnego karbidu spotyka się ze strumieniem rozpylonejwody. Acetylen wytwarza się, w sposób ciągły. Ciepło reakcji karbidu (450 kcal z 1 kg) wyko- rzystuje się do odparowania wody z wapna, które usuwane jest z wytwornicy w stanie suchym. Wytwornicę tegó typu puduje się na wielkie wydajności (np. 1000-3000 m3 acetylenu na godz). Zbiornik, w którym magazynuje się gaz, ma ruchomy dzwon o takiej pojemności, aby w przypadku przerwania pobierania gazu acetylen wytworzony z karbidu, który w danym momencie znajduje się w wytwornicy, zmieścił się pod dzwonem. W zbiorniku znajduje się rura bezpieczeństwa wprowadzona ponad dach pomieszczenia. Jeżeli przy najwyższym położeniu dzwonu wytwornica nie przestanie wytwarzać gazu (np. z powodu zepsucia się automatycznej regulacji), dolny koniec rury bezpie- czeństwa zostanie w pewnej chwili odsłonięty i gaz tą drogą wy- dostanie się na zewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się zbiornik. [przypisy: , , ]