W wytwornicach tzw. doplywowych nie

W wytwornicach tzw. dopływowych nie wsypuje się karbidu do wody, lecz woda zalewa karbid. Wytwornica dopływowa niskiego ciśnienia składa się zasadni- czo z komory na karbid A, zbiornik z wodą B, w którym pływa dzwon na •gaz E, oraz ze zbiornika z wodą do wytwarzania acety- Ienu C. Dopływ wody ze zbiornika C do komory A jest regulowany przez położenie ruchomego dzwonu, jak przedstawiono schema- tycznie na rysunku. Gdy dzwon opada (gazu ubywa), zawór zbior- nika wodnego idzie do góry i woda ze zbiornika C; dopływa do komory A, gdzie znajduje się korytko z karbidem. Wytworzony acetylen dostaje się pod dzwon. Gdy dzwon się wznosi (gazu przy- bywa), zawór się zamyka i dopływ wody do komory zostaje prze- rwany. Po zużyciu całego ładunku karbidu otwiera się pokrywę D komory A i wyciąga się korytko w celu opróżnienia go z mułu wapiennego i ponownego napełnienia karbidem. Wytwornice mają dwie komory do wytwarzania acetylenu, w celu nieprzerywania produkcji podczas zmiany ładunku karbidu. Aby powietrze, które podczas wyjmowania korytka wchodzi do komory, nie mogło dostać się pod dzwon, między komorą a dzwo- nem istnieje zamknięcie wodne (zagięty koniec rurki znajduje się pod poziomem wody). Sposób regulowania dopływu wody do karbidu, przedstawiony na rysunku, ilustruje tylko schematycznie zasadę tej regulacji; w praktyce istnieje szereg rozwiązań bardzo pomysłowych opar- tych na tej zasadzie.
Zasada działania wytwornicy wyporowej Kosz z karbidem zawieszony jest pod górną pokrywą zbiornika. Gdy. jest on zanurzony w wodzie, przez liczne otwory w ściankach kosza dostaje się doń woda i wytwarza się acetylen. Jeżeli wytwarza się za dużo gazu w stosunku do zapotrzebowania, ciśnienie gazu wypiera wodę do komory A, a kosz wynurza się z wody. Gaz, wypierając wodę do komory A, powoduje spręże- nie powietrza w tej komorze. Gdy zapotrzebowanie na gaz wzra- sta, ciśnienie gazu spada, powietrze w komorze A rozpręża się i wypycha wodę. W ten sposób poziom wody E obniża się i pod- wyższa samoczynnie, a karbid okresowo styka się z wodą, zależnie od zapotrzebowania na gaz. Zbierający się na dnie zbiornika muł wapienny usuwany jest okresowo dolnym przewodem. Gdy ciśnienie gazu wzrasta ponad normę, gaz wydostaje się z wytwornicy na zewnątrz przez zawór bezpieczeństwa, Prze- pustowość zaworów ustala norma PN-62M-69202. Charakterystyka wytwornic wyrobu krajowego podana jest w tabl. 14. Wytwornice ENHA-5 i ENHA-16 są wytwornicami stałymi wysokiego ciśnienia. Wszystkie. rodzaje wytwornic typu ENHA są wytwornicami dopływowymi. [przypisy: , , ]