Bezpieczniki acetylenowe W palnikach niskiego

Bezpieczniki acetylenowe W palnikach niskiego ci.śnienia tlen doprowadzany jest pod znacznie wyższym ciśnieniem (do 3:4 atn) niż acetylen. Jeżeli dziób palnika przypadkowo zapcha się, np. odpryskiem metalu, strumień tlenu może przejść do przewodu acetylenowego, a stąd do wytwornicy, Utworzenie się mieszanki tlen-acetylen w wytwornicy jest nie- bezpieczne ze względu na możliwość wybuchu. Równie niebezpieczne jest tzw. cofanie się płomienia w• głąb palnika, wywołane spadkiem szybkości wylotowej” mieszanki po- niżej szybkości palenia się, CQ również może nastąpić przy częścio- wym zapchaniu się dzioba. Następuje wówczas niewielki wybuch (palnik „strzela”) i zwykle płomień gaśnie, ale nie jest wyklu- czone, że większa fala wybuchu mogłaby przenieść mieszankę pło- nącą tlenu z acetylenem aż do wytwornicy, co wywołałoby nie- uchronnie wybuch wytwornicy. Dlatego nie wolno pobierać acety- lenu bezpośrednio z wytwornicy, lecz tylko za pośrednictwem bez- piecznika. Bezpiecznik znajdujący się na drodze gazu między wytwornicą a palnikiem ma za zadanie skierować cofające się gazy na zewnątrz i jednocześnie zamknąć gazom dostęp do wytwor- nicy . W zależności od ciśnienia panującego w wytwornicy istnieją bezpieczniki niskiego•i wysokiego ciśnienia. Bezpiecznik niskiego ciśnienia jest to mały zbiornik stalowy wypełniony częściowo wodą. Acetylen płynie z wytwor- nićy rurką A, płucze się w wodzie i uchodzi do palnika rurką B. Na rurkę B zakłada się wąż palnika. Bezpiecznik zaopatrzony jest w rurkę bezpieczeństwa e, za- kończoną u góry zbiorniczkiem połączonym z atmosferą. Dolny koniec rurki e znajduje się wyżej niż koniec rurki A. Przed przystąpieniem do pracy napełnia się zbior- nik wodą powyżej poziomu kurka kontrolnego D. Następnie spuszcza się kurkiem D nadmiar wody; wówczas w rurce e woda ustala się na pewnym poziomie, który wskazuje – wielkość ciśnienia gazu wewnątrz bezpiecznika ponad ciśnienie atmosferyczne. Gaz nie może uchodzić na zewnątrz rurką C, gdyż słupek wody zamyka przejście. Nadmierne ssanie gazu przez palnik powoduje spa- dek ciśnienia w bezpieczniku. Gdy ciśnienie to jest bliskie atmo- sferycznego, palnik zaczyna zasysać także powietrze przez rur- kę C. Do palnika dochodzą teraz resztki acetylenu z powietrzem i porywaną wodą i palnik gaśnie. W ten sposób bez- piecznik nie dopuszcza, aby ciśnienie acetylenu w wytwornicy spadło poniżej ciśnienia atmosferycznego i aby powietrze mogło się do niej dostać. [przypisy: , , ]