PALNlKI ACETYLENOWO-TLENOWE Plomien acetylenowo-tlenowy Plomien

PALNlKI ACETYLENOWO-TLENOWE Płomień acetylenowo-tlenowy Płomień dobrze uregulowany składa się z wyraźnego krótkie- go jądra oraz ze słabo świecącej kity. Jest to płomień normalny który stosuje się do spawania stali. Powstaje on ze spa- lania w powietrzu mieszanki acetylenu z czystym tlenem w sto- sunku objętościowym – teoretycznie – 1 : 1; praktycznie tlenu zużywa się o 10-20% więcej niż acetylenu. Jeżeli płomień ma nadmiar acetylenu, jądro przechodzi w świe- cący stożek. Jest to płomień nawęglający, nieodpowie- dni do spawania stali, gdyż zwiększenie się zawartości węgla w metalu spoiny zwiększa jego twardość i zmniejsza ciągliwość. Jeżeli płomień posiada nadmiar tlenu, jądro zaostrza się i kita skraca się. Jest to płomień utleniający metal, co jest w wysokim stopniu niepożądane przy spawaniu. Tlenki osłabiają metal; poza tym gazy powstające przy utlenianiu tworzą w spo- inie pęcherze. Regulację zaczynamy zawsze od nadmiaru acetylenu, gdyż w tym przypadku naj drobniejszy ruch zaworu acetylenowego na palniku skraca lu b wydłuża świecący stożek. W momencie gdy ten stożek znika, płomień jest uregulowany. W palnikach niskiego ciśnienia w miarę rozgrzewania się pal- nika zwiększa się ilość tlenu w stosunku do acetylenu; wymaga to dodatkowej regulacji płomienia w czasie spawania. Spalanie mieszanki acetylenu z tlenem w płomieniu normal- nym odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej fazie reakcja na- stępuje między acetylenem i czystym tlenem doprowadzonym do palnika. Tlen, którego powinowactwo z węglem jest większe niż z wodorem, przetwarza się w tlenek węgla, przy czym wywiązuje się wodór w stanie wolnym C2H2 + O2 = 2 CO + H2 Reakcja ta odbywa się tuż za jądrem płomienia jako wynik częściowego spalania acetylenu. Towarzyszy temu silne wydziela- nie się ciepła i temperatura gazów wytworzonych podnosi się do około 3100°C. [patrz też: , , ]