Czas spawania i zuzycie gazów

Czas spawania i zużycie gazów W spawaniu acetylenowo-tlenowym wzory na wydajność palnika i czas spawania ustalone są na podstawie doświadczeń z wielolet- niej praktyki. Zużycie acetylenu na 1 m spoiny wynosi M•t A= lm gdzie: M – wydajność palnika w l acet. na godz, t – czas spawania 1 m w min. W przypadku spawania acetylenem z wytwornicy obliczamy zużycie karbidu, zakładając, że na wytworzenie 1 m3 gazu zużywa się 4 kg karbidu, tzn. na 1 litr – 4 g K = A• 4 gm = – gm W przypadku spawania acetylenem rozpuszczonym obliczamy zużycie w g, przyjmując, że 1 litr waży 1,17 g, po zaokrągleniu – 1,2 g Zużycie tlenu przy stosowaniu palnika niskiego ciśnienia wy- nosi o 20% więcej niż acetylenu Tn = A•1,2 = 50 11m Przy stosowaniu palnika wysokiego ciśnienia przyjmujemy zu- życie tlenu o 10% wyższe niż acetylenu T w = A• 1,1 = ok. 0,92 50 lm W opisie metod spawania podano, że wydajność palnika M do- biera się proporcjonalnie do grubości spawanego metalu. Z dru- giej strony czas spawania t – jak wykazało doświadczenie – też jest proporcjonalny do grubości spawania. Stąd wynika, że zu- życie gazów jest proporcjonalne do kwadratu grubości metalu, np. przy spawaniu w prawo M = 100a l aeet. na godz . t = 4a minm gdzie a – grubość blachy w mm. Stąd zużycie acetylenu ze wzoru A = Mt = 100a•4a= 667 2 11 Wobec tego wszystkie dane dotyczące doboru palnika, czasu spa- wania i zużycia gazów dla różnych metod spawania można wy- razić w zależności od grubości metalu spawanego. [przypisy: , , ]