ZASTOSOWANIE SPAWANIA I CIECIA ACETYLENOWEGO

ZASTOSOWANIE SPAWANIA I CIĘCIA ACETYLENOWEGO Zalety i ograniczenia spawania acetylenowego Spawanie acetylenowe znajduje zastosowanie przede wszystkim w tego rodzaju robotach, gdzie możność operowania palnikiem jako źródłem ciepła niezależnym od dodawania metalu do spoiny stanowi ułatwienie w pracy. A więc przy spawaniu bardzo cien- kich blach (do 2 mm grub.), gdy spoiwo nie jest dodawane lub dodaje się w niewielkiej ilości, operowanie palnikiem jest ła- twiejsze, a mniejsza ekonomiczność spawania acetylenowego nie odgrywa roli wobec w ogóle niewielkich kosztów energii cieplnej w porównaniu do robocizny. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać druty do spawania gazowego stali niskowęglowych i niskostopowych, podane są w normie PNM-69420. Norma prze- widuje badania własności mechanicznych stopiwa. Palnik jest narzędziem bardziej uniwersalnym niż łuk elek- tryczny; można nim nagrzewać metal i nadawać mu kształt przez przekuwanie lub wyginanie, można wypalać szczelinę itp. Te możliwości ułatwiają spawanie np. rurociągów z licznymi odga- łęzieniami, przy mniej dokładnym przygotowaniu brzegów łączo- nych itp . Palnik jest też bardziej uniwersalny ze względu na rodzaj me- talu spawanego. Aczkolwiek spawanie łukowe jest szeroko stoso- wane do naprawy odlewów żeliwnych, przy bardzo trudnych robotach palnik jest niezastąpiony. Także do spawania aluminium, miedzi i stopów miedzi, ołowiu i cynku stosowany jest powszechnie palnik acetylenowy, jednakże spawanie łukowe w osłonie z gazów szlachetnych znajduje tu co: raz częstsze zastosowanie szczególnie przy produkcji urządzeń tećhnlcznych. W naprawach jednak, gdzie z powodu kruchości metalu lub jego skomplikowanych kształtów stosować trzeba pod- grzewanie, palnik acetylenowy, który nie daje tak skoncentrowa- nego ciepła i tak wysokiej temperatury jak łuk, jest urządzeniem dogodniejszym. Natomiast w produkcji maszyn i w budownictwie stalowym do grubszych elementów stalowych, spawanie acetylenowe tak ze względów technicznych jak i ekonomicznych nie może być stoso- – wane. Pomijając mniejszą sprawność płomienia acetylenowego jako źródła ciepła dla celów spawalniczych, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że płomień acetylenowy w istocie rzeczy stanowi także zamianę energii elektrycznej na ciepło jakkolwiek tylko pośrednio, gdyż karbid wytwarzany jest w łuku elektrycznym, a w kosztach tlenu najważniejszą pozycją jest prąd elektryczny. W wyniku ostatecznym do spawania acetylenowego zużywa się znacznie więcej prądu niż do spawania łukowego metalu o tej samej grubości. Dlatego trzeba stale starać się, aby w możliwie szerokim za- kresie zastępować we wszelkich procesach spawalniczych płomień, gazowy łukiem elektrycznym lub zgrzewaniem oporowym. Stoso- wanie palnika acetylenowego zamiast łuku powinno być w każ- dym poszczególnym przypadku umotywowane istotnymi wzglę- dami. Stosowanie więc palnika gazowego zamiast łuku z powodu np. konieczności oszczędzania prądu byłoby postępowaniem nie- rozsądnym. [więcej w: , , ]