Spawanie detowe Sposród metod spawania

Spawanie detowe Spośród metod spawania łukowego w osłonie gazowej, spawanie w strumieniu dwutlenku węgla, nazwane w skrócie spawaniem D.T.W. albo spawaniem „detowym” znalazło naj szersze zastoso- wanię. Wprawdzie stosuje się ono wyłącznie do zwykłych stali węglowych, ale jest to właśnie największe pole zastosowań spa- wania. Własności wytrzymałościowe połączeń spawanych z zasto- sowaniem dwutlenku węgla, przy doborze odpowiedniego spoiwa, można uważać za będące na przeciętnym poziomie tych wartości, jakie uzyskuje się przy użyciu elektrod otulonych. Do rękojeści uchwytu przymocowane są 2 węże; gór- riym dochodzi drut, odwijający się z bębna, a w dolnym wężu znajdują się 3 przewody: jeden z nich doprowadza do uchwytu wodę chłodzącą, drugim płynie w kierunku wylotu dwutlenek węgla, a trzeci odprowadza wodę chłodzącą. W wężu odprowadza- jącym wodę umieszczony jest przewód doprowadzający prąd do drutu elektrodowego za pośrednictwem rurki miedzianej, prowa- dzącej drut wewnątrz „lufy” uchwytu. Osłona gazowa pozwala na obciążenie elektrody bardzo wyso- kimi natężeniami, dlatego stosuje się, jako spoiwo, druty cienkie: 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 mm średnicy, a natężenia prądu stosunkowo wy- sokie od 100 do 400 A. Ponieważ topienie drutu odbywa się bar- dzo szybko posuw drutu osiąga bardzo wysokie wartości (w po- równaniu np. do spawania łukiem krytym), od 100 do 300 mh. Drut jest podawany ze stałą szybkością niezależną od napię- cia. Źródłem prądu jest spawarka wirująca, albo prostownikowa o charakterystyce płaskiej. Gdy operator przyciśnie spust pistoletu, wówczas otwiera się elektromagnetyczny zawór dla przepływu dwutlenku węgla i za- łącza się podgrzewacz elektryczny gazu: jednocześnie włącza się obieg wody i załącza się napięcie prądu spawania niezbędne do zajarzenia łuku. Zwolnienie spustu przez operatora (po 3 do 5 se- kundach) powoduje włączenie mechanizmu podającego drut. W analogiczny sposób przez naciśnięcie i odpuszczenie spustu pi- stoletu operator wyłącza urządzenie z ruchu, przy tym poszczegól- ne mechanizmy działają w odwrotnej kolejności, niż przy rozpo- czynaniu spawania. [podobne: , , ]