Odksztalcenia spawalnicze W stali miekkiej

Odkształcenia spawalnicze W stali miękkiej spadek temperatury o 4 st. C przy całkowitym za- hamowaniu skurczu wywołuje w granicach odkształceń spręży- stych naprężenia rozciągające równe prawie 1 kGmm2. A więc w przypadku -idealnie sztywnego zamocowania blach spawanych już po nagrzaniu o 100-150°C naprężenia skurczowe przewyż- szałyby granicę plastyczności stali, powodując odkształcenia trwa- łe (wichrowanie się) przedmiotu spawanego. Przy małej plastycz- ności metalu naprężenia własne rozciągające mogą przekroczyć granicę wytrzymałości metalu i spowodować pęknięcie przedmio- tu. Odkształcenia przedmiotu spawanego są dowodem częściowe- go wyzwolenia naprężeń; najwyższe naprężenia występują wów- czas, gdy skurcz metalu jest w znacznej części zahamowany wskutek dużej grubości (szty-wności) metalu lub jego małej pla- styczności. Plastyczność metalu odgrywa więc bardzo dużą rolę przy spa- waniu, gdyż odkształcanie się przedmiotu podczas spawania jest nieuniknione, a wynikające wskutek zahamowania tych odkształ- ceń naprężenia są tym niebezpieczniejsze, im metal ma mniejszą ciągliwość. Przy spawaniu acetylenowym pas metalu nagrzewanego jest znacznie szerszy, niż przy spawaniu łukowym; dlatego maksy- malne naprężenia skurczowe nie osiągają tak wysokich wartości jak przy spawaniu łukowym, a spadek naprężeń w pasach metalu z obu stron spoiny ma przebieg łagodniejszy. Natomiast z powo- du większej ilości ciepła doprowadzanego do przedmiotu znie- kształcenie się przedmiotu spawanego przy spawaniu acetyleno- wym jest większe niż przy spawaniu łukowym, bowiem na większym obszarze metalu naprężenia własne przekraczają gra- nicę plastyczności. Naprężenia spawalnicze w materiałach plastycznych, jak stal miękka, aluminium, miedź, znikają po pewnym czasie – jak wy- kazuje praktyka; w pierwszym jednak okresie pracy elementu mogą być niebezpieczne, jeśli dodają się do naprężeń powstają- cych wskutek obciążenia. Usuwanie odkształceń przez wywołanie skurczu jest zabiegiem wymagającym dużej wprawy i przy nieumiejętnym postępowaniu przedmiot możę ulec jeszcze większemu zniekształceniu, a nawet może popękać. Poza tym prostowanie przedmiotu po spawaniu jest kosztowne. Jeżeli odkształcenia nie odgrywają roli w pracy przedmiotu a wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia, to nie powin- ny być usuwane. [hasła pokrewne: , , ]