ZAPOBIEGANIE ODKSZTALCENIOM I NAPRE:2:ENIOM Odksztalcanie

ZAPOBIEGANIE ODKSZTAŁCENIOM I NAPRĘ:2:ENIOM Odkształcanie wstępne części łączonych Nadając odkształcenia wstępne w kierunku przeciwnym do spo- .dziewanych odkształceń skurczowych uzyskuje się po spawaniu pożądane wymiary. Przy wykonywaniu dłuższych spoin na bla- chach niewielkiej grubości następuje – zjawisko zachodzenia na siebie krawędzi łączonych Najpierw krawędzie łączone rozchodzą się, a następnie wskutek skurczu stygnącego odcinka spoiny poczynają zachodzić na siebie. Niepożądanym odkształceniom zapobiega się ustawiając blchy pod pewnym kątem w miarę spawania odstęp ffilędzy blachami zmniejsza się i szerokość szczeliny w miejscu układania spoiny pozostaje niezmienna. Inny sposób zmniejszahia odkształceń przy spawaniu cienkich blach polega na odprowadzeniu ciepła z pasa spawania przez uło- żenie wzdłuż tego pasa grubych nakładek. Blachy spawane B łączone spoiną C ułożone są na płycie p posiadającej podłużny rowek w celu uzyskania dobrego prze- topu. Z góry blachy są przyciśnięte nakładkami N o dużej masie, szybko odprowadzającej ciepło. Nakładki są ścięte ukośnie, aby nie utrudniały dostępu palnika lub łuku spoiny. Blachy nie po- winny być. mocno zaciśnięte między płytą a nakładkami, należy bowiem umożliwić boczne drobne przesunięcia blachy w czasie nagrzewania i stygnięcia; w przeciwnym razie spoina mogłaby popękać w czasie skurczu. W zbiornikach z cienkich blach stosuje się często wzdłuż spoin fałdy, które przejmują na siebie skurcz. „Rzucania się” blachy w różnych kierunkach na narożnikach unika się przesuwając złącze na pełną blachę. Przy spawaniu grubszych elementów na V, a .także przy wy- konywaniu spoin pachwinowych na narożnikach i w złączach teo- wych, większy skurcz spoiny od strony lica wygina ramiona złącza do góry, należy więc początkowo ustawić płytki pod kątem. W przypadku spoiny X układanie ściegów na prze- mian z obu stron złącz wyrównuje odkształcenia. Należy jednak zaznaczyć, że usuwanie odkształceń w ten sposób wpro- wadza do złącza X wysokie naprężenia. Przy spawaniu rury następuje wskutek skurczu łuku AB spłaszczenie. Aby otrzymać rurę okrągłą, trzeba przewidzieć dodatek na skurcz i nadać rurze przed spawaniem kształt z lekka owalny, wygięty ku górze. Wskutek skurczu poprzecznego spoiny rura przyjmie po ostygnięciu kształt dokładnie okrągły. Jeżeli rura ma dużą średnicę i można wejść do środka, w przy- padku spawania dzwona walczaka kotłowego, stosuje się rozpory wewnętrzne, które nadają mu na początku odkształcenie przeciwne temu, jakie wywołuje skurcz. Po sczepieniu brzegów rozpory się usuwa. Spawane dzwono po ostygnięciu jest dokładnie okrągłe, gdyż metal poddaje się w kierunku skurczu. Zamiast spoiny na zwykłe X lepiej jest zastosować spoinę z rowkiem Najpierw wypełnia się zewnętrzną część spoiny (ro- wek Z), po czym wycina się grań (dla ułatwienia rowek W ma płaskie dno) a następnie wypełnia się rowek W. [przypisy: , , ]