Nadawanie przedmiotom przed spawaniem odksztalcen

Nadawanie przedmiotom przed spawaniem odkształceń wstęp- nych w kierunkach przeciwnych od odkształceń skurczowych jest przeważnie kosztowne i niestety często niemożliwe. Istnieją pro- stsze sposoby umożliwiające zmniejszenie naprężeń i odkształceń; jednym z nich jest spawanie odcinkami. . Przy spawaniu spoiny jednym ciągiem od końca do końca naprę- żenia własne od skurczu są tym większe, im dłuższa, jest spoina . Dzieląc spoinę na odcinki za pomocą punktów sczepnych i wykonując poszczególne odcinki w ten sposób, aby miały czas ostygnąć przed wykonywaniem sąsiedniego odcinka uzy- skujemy równomierniejszy rozkład naprężeń na długości spoiny, a dzięki temu i wielkość maksymalna tych naprężeń znacznie spada. Poza tym, obierając odpowiednio kierunek i kolejność wy- konywanych odcinków można uzyskać częściowe znoszenie się naprężeń i odkształceń. Punkty sczepne, tj. krótkie spoinki, których zadaniem jest utrzymywanie brzegów łączonych w pożądanym położeniu, ulega- ją przy spawaniu przetopieniu. Najczęściej stosowane jest spawa- nie ściegiem krokowym; przy tym sposobie spawania spoina. narasta w przeciwnym kierunku do kierunku układania poszczególnych odcinków. Nazwa „ścieg krokowy” pochodzi stąd, że spawacz jakby wykonuje „krok” naprzód, układając odcinek 1, następnie cofa się dwa „krok” i znów wykonuje „krok” naprzód (odcinek 2) itd. Również często jest używany ścieg skokowy; w tym przypadku kierunek narastania spoiny jest zgodny z kierunkiem układania poszczególnych ściegów; z kombinacji ściegu skokowego i krokowego powstaje ścieg krokowo-skokowy W tym przypadku spoina jest jakby podzielona na dwie lub więcej części zawierających jednakową ilość odcinków. Naj- pierw wykonuje się kolejno pierwsze odcinki tych części w kie- runku przeciwnym do narastania spoiny, następnie drugie odcinki itd. Można też, ustawiając tylu spawaczy, na ile części. podzielono spoinę, wykonywać jednocześnie wszystkie części; wówczas każdy spawacz ykonujeścieg krokowy; cała spoina jest wykonana ście- giem krokowo-skokowym. Gdy spoina powstaje jednocześnie w przeciwnych kierunkach (dwóch spawaczy), powstaje ścieg sko- kowo-krokowy „odwrotny” . Przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych można uzyskać częściowe wyrównywanie naprężeń i odkształceń przez zmianę kierunku układania poszczególnych ściegów. Także spa- wanie ściegiem „schodkowym” wpływa bardzo ko- rzystnie na zmniejszenie naprężeń; ponadto ścieg schodkowy ma tę zaletę, że kratery w poszczególnych warstwach nie znajdują się jeden nad drugim; ponieważ kratery stanowią poważne osłabienie spoiny, należy dążyć do ich równomiernego rozmieszczenia, aby nie skupiały się w określonym przekroju spoiny, co łatwo może się zdarzyć, gdy rozpoczynamy kolejne ściegi w tym samym punkcie spoiny. Analogicznie przy spawaniu wielowarstwowym rury grubo- ściennej o większej średnicy należy stosować ścieg krokowy obracając rurę w kierunku strzałki układamy poszczegól- ne odcinki w tym samym położeniu rury, najdogodniejszym do spawania. Spoina narasta w kierunku przeciwnym do zaznaczonego przez strzałkę. Po wykonaniu jednego ściegu na całym obwodzie następny ścieg zaczynamy już z innego punktu obwodu, obracając rurę w przeciwnym kierunku i rozkładając równomiernie punkty rozpoczynania ściegów Al, A2, A3 itd . [podobne: , , ]